thefallingstones
 
  
BENNY GELENBRECHT <Former Bass Guitarist of The Falling Stones>
 

  1969   1964
benny19690920 benny19710102 benny19640514a benny19640514c
       
Jammen met vrienden 1965, vlnr: Erick Fong Tin Joen, vriend A, vriend B en Benny Gelenbrecht
foto_Benny_jammen
The Falling Stones & The Cosmo Beats in 1966
fallingstones_cosmobeats

 Falling_Stones_dias  Falling_Stones_dias2  Falling_Stones_dias3  Falling_Stones_dias4